Начало Офиси Онлайн Калкулатор Мнения Блог Кредитна Карта Обратен Лизинг Контакти

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за ползване преди да използвате този уеб сайт, както и хипервръзките (линковете), към които той препраща.

І. Общи положения и дефиниции

Настоящият сайт www.24pari.com е притежаван и управляван от „Ем Би Ел Ес Медия Груп“ ЕООД, ЕИК 202992408 („Собственика“). Настоящите общи условия за ползване („Общите условия”) се отнасят за и ръководят Вашия, както и всеки оторизиран Потребител на Вашия акаунт, ползване на настоящия сайт, вътрешните препратки в него, включително, но не само форумите на уебсайта (общо наричани „Сайта”, като по смисъла на настоящите Общи условия „сайт/уебсайт" (web site) означава обособено място в световната мрежа Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP 1.1, и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси). Ползването от Ваша страна на Сайта като Потребител изразява Вашето пълно и безусловно съгласие за обвързване с настоящите Общи условия в тяхната цялост. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия, нямате право да осъществявате достъп или по друг начин да използвате Сайта.

„Потребител/и" по смисъла на настоящите Общи условия е всяко дееспособно и правоспособно българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или друго образувание, което приложимото право признава за правен субект, действащо лично или чрез представител, което по какъвто и да е начин осъществява достъп до или използва Сайта, включително и лицата дефинирани като потребители по смисъла на българския Закон за защита на потребителите. Съгласно настоящите Общи условия Потребителят кандидатства за отпускане на потребителски кредит (заем) към конкретно юридическо лице, което е лицензирано в дейността по отпускане на потребителски кредити (заеми).

„Интернет страница" (web page) по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна или обособена част от уебсайт.

ІІ. Промени в Сайта и/или Общите условия

Собственикът запазва правото си, по своя единствена преценка и по всякакъв начин изцяло или частично да изменя, прибавя или отстранява по всяко време, каквато и да е част от Сайта или от настоящите Общи условия. Промените в Общите условия са в сила от момента на обявяването им в настоящия документ. Вие се съгласявате да преглеждате Общите условия периодично, за да сте в течение на всякакви промени. Продължаващото ползване от Вас на Сайта, след въвеждането на каквито и да било промени в Общите условия, ще бъде считано за приемане на тези промени от Ваша страна. Ето защо ние Ви препоръчваме да ги четете периодично. Ако в някакъв момент не сте съгласни с условията и разпоредбите, имате възможност да спрете използването на Сайта.

ІІІ. Ползване на Сайта

Собственикът предоставя неизключително, непрехвърляемо, ограничено право на достъп, ползване и разглеждане на Сайта и материалите, включени в него, само за Ваша лична употреба, при условие че изцяло се придържате към настоящите Общи условия. Нямате право да се намесвате или да правите опити за намеса в управлението на Сайта по никакъв начин или чрез средства, включително но не ограничено до, спаминг (spamming), хакерство, заразяване с компютърни вируси или каквито и да било други средства, изрично забранени от която и да е разпоредба на настоящите Общи условия и приложимото законодателство.

Собственикът няма задължението, не контролира и не носи отговорност за начина, по който Потребителите използват предоставяните услуги на Сайта, както и за достоверността на личните данни, които Потребителят доброволно предоставя.

Потребителят потвърждава и изрично се съгласява, че ползването на Сайта е единствено на негов собствен риск. Потребителят е длъжен да обезщети Собственика и всички засегнати трети лица за всички претърпени вреди, включително за всякакви разходи и платени юридически възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неправомерно поведение на Потребителя при или по повод ползването на Сайта.

ІV. Цел на Сайта.

Настоящият Сайт обединява дружества, които извършват дейност по отпускане на потребителски кредити (заеми), съгласно условията на българското законодателство.Настоящият Сайт има за цел да свърже Потребителите със заемодатели, трети лица, предоставящи финансови услуги.
Потребителите сами преглеждат условията, които различните дружества предоставят и сами избират към кое конкретно дружество да кандидатстват за отпускане на потребителски кредит (заем).
Собственикът не гарантира, че всички дружества, които са лицензирани да извършват дейност по отпускане на потребителски кредити (заеми) в Република България, фигурират в базата данни на Сайта и са достъпни чрез Сайта, тъй като участието в Сайта е напълно доброволно и зависи от индивидуалната търговска и рекламна политика на съответното дружество.
Собственикът на Сайта не е заемодател, дружество, което отпуска заеми/бързи кредити/ипотечни кредити/потребителски кредити или друг вид заеми. Сайтът единствено препраща заявката на Потребителя за получаване на сума пари на заем и доброволно предоставените от него данни на отделни заемодатели, които одобряват или не съответната заявка, както и съхранява данните, които Потребителят доброволно е попълнил. Сайтът не може да гарантира наличност на сума на заем и/или одобрение на заем. Наличие на сума за заем и/или одобрение на заем зависят от възраст и статус, както и съответните изисквания на даденото лице, предоставящо такъв тип услуга на територията на Република България. Всяко ползване на финансова услуга/заем от лице, към което Потребителят се обръща след препратка от Сайта, е според общите условия и договорите за предоставяне/отпускане на заем за съответното лице заемодател. В случай че Потребителят не изплаща заема си според условията и клаузите на индивидуалния си договор за заем със съответното дружество-заемодател, заемодателят може да начисли такси за закъснение и/или да започне производство за събиране на дълга. Само заемодателят може да предостави на Потребителя подробна информация за специфичните срокове и условия на конкретния отпуснат заем и всички последствия от неизплащането му. За подробности, въпроси или нужда от съдействие относно отпуснатия заем, Потребителят следва да се свърже директно със своя заемодател. Собственикът не носи отговорност за условията по сключения от Потребителя договор за заем.

Информацията на Сайта не е предназначена да предоставя финансов и/или правен съвет. Препоръчваме Ви да се консултирате с лицензирани експерти и/или професионалисти относно евентуалното получаване на заем. Сайтът не принуждава и/или насърчава Потребителите да станат клиенти на интернет сайтове и/или услуги на трети лица заемодатели, нито представлява препоръка да се ползва каквато и да е услуга. Ползването на Сайта е абсолютно доброволно, по собствена самостоятелна преценка на Потребителите, като Потребителите са наясно с правните и фактически последствия на същия, съобразно настоящите Общи условия.

V. Процедура за ползване на Сайта

За надлежното ползване на Сайта всеки Потребител осъществява следните действия:

1. След отварянето на Сайта, Потребителят има възможност да избере конкретно дружество, което отпуска потребителски кредити (заеми), от наличната база данни на Сайта.
2. След избора на конкретно дружество, Потребителят попълва апликационна форма, където посочва данни относно желаната от него сума за потребителски кредит (заем), както и посочва собствения си имейл (за което Потребителят дава изричното си съгласие).
3. В случай че Потребителят е използвал вече сайта, то системата проверява дали имейлът, който въвежда фигурира, както и дали е имало предходни заявки от него. Ако същият фигурира, то следва, че Потребителят има вече създаден профил и данните му се пазят. В този случай за Потребителя се отваря подменю с последните попълнени от него данни, които Потребителят има възможност да редактира, в случай на настъпила промяна и да изпрати редактираните данни със заявката.
4. В случай на нов, нерегистриран Потребител, на същия се изпраща имейл с линк за верификация (линкът е валиден за 24 часа от изпращането му).
5. След верификацията на линка Потребителят въвежда и останалата информация със заявката си (лични данни и параметри по желания кредит/заем). След цялостното въвеждане на данните има възможност за преглед на попълнената информация и възможност за редакция на въведените данни.
6. Финализираната от Потребителя заявка се изпраща към системата, която започва разпределение на заявката към избрано от Потребителя конкретно дружество, предоставящо потребителски кредити (заеми). От този момент заявката придобива статус „готова” и се изпраща потвърдителен имейл към Потребителя.
7. В случай че Потребителят е въвел грешни или непълни данни и Собственикът бъде уведомен за този факт от заемодател, Собственикът изпраща на Потребителя имейл, за да направи проверка и да редактира данните си.
8. Ако заемодател вземе решение да разгледа молбата за отпускане на потребителски кредит (заем), в този случай Собственикът уведомява Потребителя по имейл, че заявката му е приета от съответния заемодател и че той ще се свърже с него.
9. В случай на отказ от избрания от Потребителя заемодател да приеме заявката на Потребителя (поради каквато и да било причина)/, в рамките до 10+5 минути от отказ, заявката се препраща към други заемодатели по зададените от потребителя параметри и по филтрите, които компаниите са въвели в системата. При приемане/потвърждение на заявката на Потребителя от някой от другите заемодатели, на които тя е препратена, съответният заемодател уведомява Потребителя по имейл, че заявката му е приета.
11. Ако всички заемодатели откажат заявката, Потребителят се уведомява от Собственика, че към момента няма заемодател, който да проявява интерес към неговата заявка.

VI. Защита на личните данни

Сайтът се ангажира да защитава неприкосновеността и сигурността на Вашите лични данни и всякаква друга информация, получени при използване на Сайта. Собственикът на Сайта е регистриран като администратор на лични данни по смисъла на българския Закон за защита на личните данни.

Информацията, която събираме, е различна в зависимост от начина, по който използвате Сайта. Възможно е да използвате Сайта, без да се налага да предоставяте лична информация, но ако искате да използвате някои от услугите, които предлагаме на Сайта, е възможно да поискаме лична информация като: имена, ЕГН, възраст, пол, адрес на електронна поща, пощенски адрес, телефонни номера, семейно положение, месечен доход, права на собственост/имущество, финансово състояние, информация за заетост и др. Тази информация се събира само когато Вие доброволно и в пълно знание приемете такава да ни бъде изпратена, като натиснете съответното поле на Сайта, потвърждаващо изпращането й.

Сайтът предоставя Вашите лични данни на трети страни заемодатели единствено с Вашето пълно и недвусмислено съгласие, което се изразява с приемането на настоящите Общи условия и с изпращането от Вас до Сайта на тази информация посредством натискане на съответното поле на Сайта, потвърждаващо изпращането й.

В допълнение към личната информация, нашите системи автоматично събират анонимна информация (в това число т.нар. „бисквитки“ (“cookies”) ), която ни помага да разберем по-добре как се използва Сайта и как можем да подобрим нашите услуги. Такива данни включват, но не само: IP адрес на компютъра, с който имате достъп до Сайта, операционната система, която използвате, използваният от Вас навигационен софтуер и времето, което прекарвате в Сайта.

VII. Политика за 'бисквитки' (cookies)
Сайтът използва "бисквитки", за да подобри вашите посещения в него. 'Бисквитката' е малко количество данни, които се изпращат до Вашия браузър от интернет сървър и се съхраняват върху твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не съхраняват лични данни за Вас, освен ако Вие съзнателно не ги предоставите. Бисквитките могат да съхраняват нелични данни, например до какви интернет сайтове или страници е достигал браузъра Ви. Ние използваме бисквитки, за да съхраняваме информация и да персонализираме Вашето пребиваване на нашия Сайт. Например, бисквитките позволяват Сайтът да разпознава Вашия браузър като предишен посетител и така да запомнят и да си припомнят Ваши предпочитания, които може да са били зададени, докато сте преглеждали Сайта предишен път.
Ние използваме бисквитки, за да Ви запомним, когато посещавате Сайта, да проследяваме Вашия модел на разглеждане, да изградим профил на това как Вие и другите Потребители използват нашия Сайт, за да се уверим, че Сайтът работи възможно най-ефективно и да администрираме услугите към Вас и към рекламодателите.
Повечето браузъри Ви позволяват да изключвате бисквитките. За да направите това, моля погледнете в меню „помощ“ на вашия Браузър. Изключването на бисквитките може да ограничи ползването на Сайта и/или да забави или да повлияе на начина, по който работи той.
Някои от сайтовете на трети страни генерират собствени бисквитки (или уеб маяци), за да проследява колко Потребители са видели определена реклама (или използват услугите на трети страни, които да правят това) и да проследява колко хора са я видели повече от веднъж. Тези бисквитки не могат да бъдат използвани за идентифициране на човек; те могат да бъдат ползвани само за статистически цели, например, за да Ви предоставят реклами, които са по-съответстващи на Вашите интереси. Част от информацията, събрана от бисквитки на трети страни, ще бъде прибавена към друга анонимна информация за статистически цели. Дружества трети страни, които генерират тези бисквитки, имат свои собствени политики за поверителност, но ние нямаме достъп през тези бисквитки; освен това че разрешаваме те да бъдат предоставяни, ние не участваме по никакъв начин при събирането на тези бисквитки (въпреки че може да ползваме статистическа информация, произтичаща от тези бисквитки на трети страни и предоставена ни от трети страни, за подобряване на насочването на реклами към Потребителите).
VІII. Търговски марки, авторски права и ограничения

Самият Сайт (неговият дизайн, текст, графики, съдържание, видео, аудио и подборът и подреждането им и др.под.), всички търговски марки, както и търговски наименования на Сайта са притежание на Собственика, негови филиали или свързани дружества или на трети лица. Ако не е определено друго в настоящите Общи условия, нямате право да възпроизвеждате, представяте, създавате производни произведения, да препубликувате, да копирате, да размножавате, да редактирате, излагате, предавате, разпространявате или манипулирате по какъвто и да е начин материали от Сайта или който и да е друг сайт, притежаван или управляван от Собственика („Материалите на Сайта”), без изричното предварително писмено разрешение на Собственика. Въпреки това, имате право да копирате на вашия запаметяващ носител или да направите едно копие от Материалите на Сайта, както и други артикули от Сайта, предназначени за копиране, само за лична, нетърговска, домашна употреба, при условие че запазите всички надписи, свързани с авторски и други права, съдържащи се в Материалите на Сайта. Каквото и да е изменение на Материалите на Сайта, или на част от тях, или използването им за каквато и да била друга цел извън посочената в предходното изречение, представлява нарушение на авторските и други права на Собственика. Използването на Материалите на Сайта върху друг уеб сайт или друга мрежова компютърна среда е забранено без изричното предварително писмено разрешение от страна на Собственика.

IX. Управление на потребителския профил

Вие отговаряте за създаването и поддържането на поверителност на Вашия профил (account) в Сайта и всички лични данни, които доброволно сте предоставили при попълване на апликацията. Вие сте отговорни за всякаква дейност, случваща се във Вашия акаунт. Вие се съгласявате, че ще уведомите незабавно Собственика относно всякаква неоторизирана употреба на Вашия акаунт и ще се погрижите за правилно излизане от Сайта при приключване на работата Ви. Собственикът не носи отговорност за каквато и да било загуба или вреда, произтичаща от използването на Вашия акаунт или непридържането Ви към настоящите изисквания.

Вие носите пълната отговорност по отношение на всички извършени от Вас действия и всеки оторизиран потребител на Вашия акаунт, включително за предаването, излагането или друга размяна на текст, лични данни, файлове, линкове, софтуер, снимки, видео, звук, музика или друга информация или материал („Съдържание”).

Вие се съгласявате да обезщетите Собственика за всички и всякакви претенции, вреди, загуби, искания, възникнали като резултат от копирането, излагането или предаването на Съдържание от Ваша страна в Сайта или непридържането Ви към настоящите Общи условия. Тъй като Собственикът не е в състояние да преглежда предварително цялото Съдържание, изложено от Потребителите и не е отговорен за съдържанието на изложеното от тях, Собственикът си запазва правото да изтрива, премества или редактира Съдържанието, което по своя единствена преценка счита за унизително, клеветническо, осквернително, нарушаващо закона или нарушаващо каквито и да било права на личността, на поверителност или публичност или по друг начин счита за неприемливо.

X. Сайтове, към които се предоставят връзки

Собственикът има правото да визуализира на Сайта рекламни изображения и текстове на своите филиали или свързани дружества или на трети лица, в това число банери, видео клипове, текстови формати, ad sense, ad words, линкове към външни сайтове и всякакви други позволени от закона рекламни позиции.

Собственикът няма отношение към сайтове/интернет страници, към които се предоставя връзка от Сайта или последните да предоставят връзка към него и не е отговорен за тяхното съдържание. Връзките от Сайта към други сайтове се предоставят за Ваше удобство и Вие осъществявате достъп до тях на свой собствен риск. Политиките за поверителност на тези интернет страници може да се различава от политиката за поверителност и настоящите Общи условия на Собственика. Сайтът не носи отговорност за съдържанието на външни сайтове и не прави никакви твърдения относно съдържанието или точността на материала на такива сайтове. Затова Ви препоръчваме да се запознаете внимателно и подробно с условията за ползване на такива интернет страници преди да пристъпите към използването им.

XI. Прекратяване

Вие разбирате и се съгласявате, че Собственикът може, по своя единствена преценка и по всяко време, да прекрати използването от Ваша страна на Сайта поради каквато и да било причина. Собственикът може също така, по своя единствена преценка и по всяко време, да ограничи достъпа на който и да е Потребител поради каквато и да било причина. Вие разбирате и се съгласявате, че Собственикът може да предприеме всяко едно действие от посочените, както и други, без предварително известие. Ако Собственикът предприеме някое от посочените действия, може, по своя единствена преценка, незабавно да дезактивира и/или да изтрие всякаква или цялата информация относно Вашия потребителския профил и предоставеното от вас Съдържание. В такъв случай Собственикът не носи никаква отговорност по отношение на Вас или което и да било друго лице за прекратяването на достъпа Ви до сайта и/или отстраняването на информация относно потребителския Ви профил и предоставеното от вас Съдържание.

XII. Отказ от права

Сайтът и неговите функциналности и услуги се предоставят на Потребителите във вида, в който е налично към момента на използването му (“as is”), без гаранция или условие от какъвто и да е вид, независимо дали е изрично или подразбиращо се. В пълната разрешена от приложимия закона степен, Собственикът отхвърля всякакви гаранции, изрични или косвени, включително, но без да е ограничен до ненарушаване на права на трета страна, свобода от компютърни вируси, както и гаранции, произтичащи от хода на работата или хода на изпълнение. Собственикът не гарантира, че Сайтът ще функционира без грешки, че евентуални дефекти ще бъдат коригирани или че Сайтът или сървърът, който осигурява функционирането на Сайта, са без вируси или други вредни компоненти. При никакви обстоятелства Собственикът не носи отговорност за никакви вреди, били те преки, косвени, специални, случайни или други, произтичащи от или във връзка с ползването или работата на Сайта или някой друг сайт, до който Потребителите могат да имат достъп, докато използват Сайта или Съдържанието, дори ако Потребителите са информирани за възможността от настъпването на такива вреди, до степента до която това е приложимо съгласно действащото законодателство.

XIII. Валидност на Общите условия

В случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да води до недействителност на целите Общи условия, на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

XIV. Приложимо право и компетентен съд

Настоящите Общи условия се ръководят и тълкуват в съответствие със законите на Република България. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България В случай на възникнали спорове във връзка с настоящите Общите условия, същите подлежат на разглеждане и разрешаване от съответния компетентен български съд.

Последна актуализация: януари 2016 г.